Terrasreglementering

De stad Tongeren beschikt over een nieuw politiereglement op de terrassen.  Dit reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 30 juni 2009.

Het reglement trad in werking op 1 juli 2009 met dien verstande dat de voor 2009, op basis van het politiereglement op het in gebruik nemen van het openbaar domein van 25 juni 1996, verleende vergunningen geldig blijven voor de volledige periode waarvoor ze verleend werden en dit uiterlijk tot 31 december 2009.

 

 

Voor de procedure en de aanvraagvoorwaarden voor het plaatsen van een terras, verwijzen wij u naar het politiereglement op de terrassen dd. 30 juni 2009.

 

Meer weten?

Tel. 012 800 176 of e-mail: natalie.houbrechts@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley