Wat zijn de stappen?

Invullen van het aanvraagformulier met een plan waarop de inname is aangeduid, samen met het signalisatieplan om het verkeer veilig en vlot de werken te laten passeren en een plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van eventuele gebreken (gestaafd door fotomateriaal). Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt, wordt het openbaar domein geacht in goede staat te zijn (zie politiereglement).

U kan het aanvraagformulier hier downloaden.

 

Het aanvraagformulier kan gemaild worden naar signalisatie@stadtongeren.be, of men kan het overhandigen aan mevr. Roose Ginny (Technische Dienst Praetorium, 2de verdieping). Als uw aanvraag volledig is, geeft de politie of een gemachtigde ambtenaar advies. Omwille van veiligheidsredenen of interactie met omliggende werken, kan men de vergunning (voorlopig) weigeren of voorwaarden opleggen.

 

Als de vergunning klaar is, wordt u gecontacteerd en kan de vergunning afgehaald worden.

Om u wegwijs te maken in het opstellen van een signalisatieplan – concreet: welke verkeersborden moet ik waar plaatsen? – verwijzen we u graag verder naar http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-070599-werken. Let wel: toegevoegd aan het aanvraagformulier dient steeds een specifieke situatieschets te zitten, m.a.w. zoals de situatie er ter plekke uitziet (wat komt waar te staan op het openbaar domein?). Het volstaat dus niet om de standaardsituatie louter te kopiëren naar de signalisatieaanvraag.

 

Contact met De Lijn en/of afvalophaling SITA

Omdat er ten gevolge van de werken hinder kan ontstaan voor de openbaar vervoerbediening door De Lijn, of afvalophaling door SITA, nemen wij na ontvangst van de aanvraag tot signalisatievergunning contact op met deze instanties. In functie van hun gestelde randvoorwaarden kan de stad Tongeren de signalisatieaanvraag wijzigen of aanpassen.

 

Modelbrief en/of schriftelijke goedkeuring

Bij werken met een grote verkeershinder dient men een modelbrief t.b.v. het informeren van de getroffen bewoners en handelaars toe te voegen aan de signalisatieaanvraag.

Wanneer de inname van het openbaar domein niet voor de eigen gevel plaatsvindt, dient men aan de signalisatieaanvraag een schriftelijk akkoord van de eigenaar of huurder van het pand toe te voegen.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley