Uittreksel uit de registers

Het verstrekken van informatie uit de registers gebeurt in de vorm van uittreksels voor zover deze inlichtingen betrekking hebben op de aanvrager.

 

Je persoonlijk dossier consulteren kan met je elektronische identiteitskaart via https://mijndossier.rrn.fgov.be

 

Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden worden verstrekt. Dit verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen en dit voor de informatie waarop die machtiging slaat.

 

U kunt steeds de informatie over uzelf opvragen. 

 

Digitaal aanvragen:

- uittreksel uit de registers

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar attesten@stadtongeren.be

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley