Masterplan Ambiorixkazerne

 

ambiorixkazerne

Het ministerie van Defensie heeft de Ambiorixkazerne in 2011 verlaten. Hierdoor kwam er een omvangrijke site vrij aan de rand van het stadscentrum. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Stadsontwikkeling Tongeren besliste om deze site aan te kopen via een minnelijke onteigening. Een van de doelstellingen van het stadsbestuur is om in Tongeren extra ruimte te creëren voor kwalitatief wonen. De Ambiorixsite is uiterst geschikt in deze optiek. De site van de Ambiorixkazerne heeft enorme potenties en biedt tal van mogelijkheden naar invulling, zowel naar wonen als naar gemeenschapsvoorzieningen en openbaar domein. Als stadsbestuur is het belangrijk om mee aan het roer te zitten bij de ontwikkeling van dit soort gebieden. Daarom zal de stad de resterende gronden en gebouwen aankopen.

 

Wat voorafging

Omdat de mening van de Tongenaar belangrijk is, zeker in grote dossiers, organiseerde de stad eind 2010 een participatiedag voor de bewoners van Tongeren. Meer dan 800 geïnteresseerde bezoekers vulden toen een enquête in. Zij gaven hun visie op de toekomst van de site.

De resultaten werden herwerkt tot een masterplan dat in grote lijnen de toekomstmogelijkheden van bepaalt en een basis vorm voor de verdere ontwikkeling van het terrein. Het stadsbestuur wil met een private ontwikkelaar samenwerken om de plannen uit te voeren. Hiervoor werd een bestek uitgeschreven.

 

De toekomst - het masterplan

Het plan geeft duidelijk weer dat Tongeren de ambitie heeft om de site volwaardig te verbinden met het historische centrum van stad. Bovendien staat de relatie met de Kevie centraal; de natuur wordt doorgetrokken in de site en de Ambiorixkazerne zal het nieuwe vertrekpunt zijn voor het ontdekken van dit natuurgebied. De wijk ‘Achter de Statie’ krijgt een nieuw ontmoetingscentrum met een multifunctioneel paradeplein.

 

De bestaande gebouwen blijven behouden en gerenoveerd, omwille van hun beeldbepalend karakter. Hier krijgen de erfgoedcampus van de Provincie Limburg en de federale politie alvast een nieuw onderkomen. De resterende bouwblokken krijgen een woonfunctie en enkele publiek toegankelijke ruimtes. Het masterplan voorziet ook een mogelijkheid tot vestiging van kleine  startende bedrijvigheid of kantoorfuncties. Een bijkomend haalbaarheidsonderzoek naar deze functies werd uitgevoerd. Het Agentschap Ondernemen subsidieert de studiekosten hiervan.

 

De herbestemming verloopt gefaseerd. Op die manier verloopt de inpassing in de wijk geleidelijk zonder de draagkracht ervan te overschrijden.

 

Het volledige masterplan werd in het AC Praetorium gepresenteerd aan de bevolking. De visie en bemerkingen van de Tongenaar werden opnieuw verwerkt in het definitieve plan dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad eind april 2012.

 

Realisatie site

Na het studiewerk is het tijd om de effectieve ontwikkeling en realisatie mogelijk te maken. Het AGB voert de verdere procedure tot verkoop van de site. De site werd in de markt geplaatst waarbij het AGB duidelijk de gewenste visie en doelstellingen heeft neergeschreven. Momenteel worden de onderhandelingen tussen het AGB en een mogelijke projectontwikkelaar gevoerd.

 

Download:

projectdefintitie (grootte 3.7MB)

informatief dossier (grootte 23MB)

Het masterplan werd opgemaakt door het team studiebureau Libost groep en AWG architecten: klik hier... (grootte 120MB)

 

AO logo web VIA VlaInActie Pact2020web

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley