Woonbeleid

 

 fontein

De stad Tongeren doet vele inspanningen om wonen voor alle leeftijdscategorieën en budgetten aantrekkelijk te maken. Naast eigen investeringen werkt de stad nauw samen met private initiatiefnemers om ontwikkelingen en vastgoedprojecten te kunnen realiseren. Investeringen in publieke ruimte en stadsvernieuwingsprojecten zorgen voor een opwaardering van buurten en creëren zowel ontmoetingsplekken voor bewoners als nieuwe verbindingen tussen stadsdelen.

In het kader van het grond- en pandenbeleid krijgt de stad een nieuwe rol toebedeeld. Deze uitdaging neemt Tongeren met beide handen aan door middel van het organiseren van een lokaal woonoverleg met verschillende actoren (immobiliënmakelaars, notarissen, sociale huisvestingsmaatschappijen...).
Meer informatie vindt u ook op de website van de Vlaamse overheid.

Aangenaam wonen en een mooie leefomgeving worden gewaarborgd door middel van kwaliteitsbewaking. Woningen die niet voldoen aan een aatal eisen kunnen onbewoonbaar- of ongeschikt verklaard worden. Verder heft de stad een leegstandbelasting op woningen en bedrijven.

Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Het is een basisbehoefte waar ook in Tongeren grote aandacht aan besteed wordt. Er werd een woonbeleidsplan opgemaakt.

 

Het woonbeleidsplan heet voluit: 'Wonen in Tongeren-Herstappe; wonen langs heirbanen'. Buurgemeente Herstappe is als kleinste gemeente van het land mee opgenomen in dit plan. Tongeren en Herstappe hebben hiervoor een intergemeentelijk samenwerkingsverband gesloten. Ook de verwijzing naar de heirbanen is niet toevallig. Tongeren is de oudste stad van het België en ligt in het glooiende landschap van Haspengouw. De stad heeft een rijke geschiedenis die ook vandaag nog voortleeft. Denk bijvoorbeeld aan de stadswallen, het begijnhof of de hele historische binnenstad. Deze historische elementen hebben een grote invloed op het woonbeleid. Het Tongerse woonbeleidsplan maakt niet enkel de diversiteit van het patrimonium maar ook van de inwoners van de stad zichtbaar. Elke inwoner heeft zijn specifieke woonwensen en noden. In het woonbeleid worden ook de eisen en taakstellingen uit decreten en wetten van de verschillende overheden verwerkt. Het lokale bestuur is bijvoorbeeld mee verantwoordelijk voor het woonrecht en heeft op dat vlak een coördinerende functie. Het brengt de partijen die actief zijn rond huisvesting samen om zo een samenhangend beleid te voeren. In het Ruimtelijk Structuurplan Tongeren uit 2009 waren al bepalingen vastgesteld rond wonen op het niveau van ruimtelijke ordening. Dit bleek evenwel niet voldoende. Er was nood aan meer concrete afspraken: welk type woningen, hoeveel en waar precies? In het woonbeleidsplan wordt ingezoomd tot op wijk-, dorps- en zelfs buurtniveau.

 

Doel

Het uiteindelijke doel van het woonbeleidsplan is het verbeteren van het woonpatrimonium en de woonomgeving waar nodig. Daarnaast werd een klantgerichte dienstverlening aan de burgers uitgebouwd. Het plan biedt richtlijnen voor zowel het gemeentebestuur als voor huisvestingsmaatschappijen en projectontwikkelaars. Het wordt een inspiratiebron voor nieuwe projecten en een leidraad voor de concrete uitwerking daarvan.

 

Download hier het woonbeleidsplan van Tongeren.

 

Contactpersoon:

Marlies Janssen    012 800 187 marlies.janssen@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley