BPA's en RUP's

Hier vind je alle bijzondere plannen van aanleg (BPA 's) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP 's) die voor de stad Tongeren van toepassing zijn.

Ze helpen je om een eerste idee te krijgen van de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn in een bepaald gebied. Als je concreet een aankoop plant of bouwplannen hebt, neem je best contact op met de dienst ruimtelijke ordening.

 

Vragen? Stuur een mail naar stedenbouw@stadtongeren.be

 

Ruimtelijk Structuurplan Tongeren

Een ruimtelijk structuurplan geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied. Het formuleert in grote lijnen een visie op het gebruik van de ruimte voor maatschappelijke functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, handel, landbouw,...

Ruimtelijke structuurplannen worden uitgewerkt op drie beleidsniveaus:

 

Het gemeentelijk structuurplan werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 29 juni 2010. Het document werd goedgekeurd door de provincie Limburg op 7 oktober 2010.

Hier kan u de documenten downloaden:

- teksten

- kaarten informatief gedeelte (grootte pdf: 10MB)

- kaarten richtinggevend gedeelte (grootte pdf: 7MB)

 

GRS totaal

 

contactpersonen:

Rebecca Duysens - 012 800 186 - rebecca.duysens@stadtongeren.be


Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren

Het gewestplan werd opgemaakt door het Vlaams gewest en goedgekeurd op 5 april 1977. Het is een bestemmingskaart die vastlegt welke functies (woongebied, industriegebied, natuurgebied, agrarisch gebied,...) in een bepaald gebied toegelaten kunnen worden. De bestemming volgens het gewestplan is een belangrijk criterium voor het al dan niet toestaan van een stedenbouwkundige vergunning. Het gewestplan kan online geraadpleegd worden via: geo-vlaanderen.be of bij de dienst ruimtelijke ordening.

gewestplanBijzonder Plannen van Aanleg (BPA) en Ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP)

Naast de zonering volgens het gewestplan kunnen percelen ook gelegen zijn in een BPA of RUP. Deze plannen leggen voor elk perceel of voor een projectgebied voorschriften vast waaraan de bebouwing moet voldoen, zoals aantal bouwlagen, kroonlijsthoogte, dakvorm, materiaalgebruik, inplanting, functie...

 

De bestemmingsplannen en voorschriften kan u downloaden: klik hier...

De screeningsnota en de beslissing van de cel-Mer kunnen geraadpleegd worden via de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be).

contactpersonen:

Rebecca Duysens - 012 800 186 - rebecca.duysens@stadtongeren.be 

 

Verkavelingen

Een perceel bouwgrond of een woning kan gelegen zijn in een verkaveling. Een verkaveling ontstaat als de eigenaar van een groter stuk grond dit opdeelt in verschillende 'kavels' of percelen. Iedere verkaveling bestaat uit een verkavelingsplan met bijhorende voorschriften. Deze documenten kunnen opgevraagd en ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening. De voorschriften leggen vast wat er gebouwd mag worden (o.a. aantal bouwlagen, stijl van de woning, bestemming,..)

 

contactpersonen:

Rebecca Duysens - 012 800 186 - rebecca.duysens@stadtongeren.be 

Bart Hertigers - 012 800 189 - bart.hertigers@stadtongeren.be


Verordeningen

De stad Tongeren beschikt over 2 goedgekeurde stedenbouwkundige verordeningen:

- vergunningsplichtige bestemmingswijzigingen

- wonen boven winkels

Raadpleeg hier de verordening woonkwaliteit of de verordening beeldkwaliteit.

Beoordelingskaders
- stedelijk beoordelingskader inzake functiewijzigingen van handel naar wonen binnen het kerngebied conform RUP Centrum
- beoordelingskader voor handelsontwikkelingen in de periferie

- beoordelingskader voor appartementen en meergezinswoningen

 

contactpersoon:

Rebecca Duysens - 012 800 186 - rebecca.duysens@stadtongeren.be

 

Andere plannen: kadasterplannen

De juiste ligging van een pand of grond wordt vastgelegd door middel van kadasterplannen. U kan deze inkijken op de dienst ruimtelijke ordening. Indien u een kadastraal uittreksel wenst kan u dit enkel bekomen bij de diensten van de Patrimoniumdocumentatie (kadaster) op volgend adres, Voortstraat 43, te 3500 Hasselt of via mail op dir.kad.limburg.uittreksels@minfin.fed.be

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley