BPA's en RUP's

Hier vind je alle bijzondere plannen van aanleg (BPA 's) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP 's) die voor de stad Tongeren van toepassing zijn.

Ze helpen je om een eerste idee te krijgen van de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn in een bepaald gebied. Als je concreet een aankoop plant of bouwplannen hebt, neem je best contact op met de dienst ruimtelijke ordening.

 

 

BPA's en RUP's op kaart
Bekijk hier de BPA's en RUP's op grote kaart


Ruimtelijk Structuurplan Tongeren

Een ruimtelijk structuurplan geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied. Het formuleert in grote lijnen een visie op het gebruik van de ruimte voor maatschappelijke functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, handel, landbouw,...

Ruimtelijke structuurplannen worden uitgewerkt op drie beleidsniveaus:

 

Het gemeentelijk structuurplan werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 29 juni 2010. Het document werd goedgekeurd door de provincie Limburg op 7 oktober 2010.

Hier kan u de documenten downloaden:

- teksten

- kaarten informatief gedeelte (grootte pdf: 10MB)

- kaarten richtinggevend gedeelte (grootte pdf: 7MB)

 

GRS totaal

 

contactpersonen:

Peter Govaerts - 012 800 185 - peter.govaerts@stadtongeren.be
Rebecca Duysens - 012 800 186 - rebecca.duysens@stadtongeren.be


Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren

Het gewestplan werd opgemaakt door het Vlaams gewest en goedgekeurd op 5 april 1977. Het is een bestemmingskaart die vastlegt welke functies (woongebied, industriegebied, natuurgebied, agrarisch gebied,...) in een bepaald gebied toegelaten kunnen worden. De bestemming volgens het gewestplan is een belangrijk criterium voor het al dan niet toestaan van een stedenbouwkundige vergunning.

Het gewestplan kan ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening of digitaal geraadpleegd worden op de website geo-vlaanderen.

gewestplanBijzonder Plannen van Aanleg (BPA) en Ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP)

Naast de zonering volgens het gewestplan kunnen percelen ook gelegen zijn in een BPA of RUP. Deze plannen leggen voor elk perceel of voor een projectgebied voorschriften vast waaraan de bebouwing moet voldoen, zoals aantal bouwlagen, kroonlijsthoogte, dakvorm, materiaalgebruik, inplanting, functie...

 

De bestemmingsplannen en voorschriften kan u downloaden: klik hier...

De screeningsnota en de beslissing van de cel-Mer kunnen geraadpleegd worden via de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be).

contactpersonen:

Peter Govaerts - 012 800 185 - peter.govaerts@stadtongeren.be

Rebecca Duysens - 012 800 186 - rebecca.duysens@stadtongeren.be 

 

Openbaar onderzoek RUP 'KMO-Noord Tongeren'

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren ter kennis van de bevolking dat het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “KMO-Noord Tongeren”, bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en een m.e.r.-screening, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in zitting van 27 maart 2017, in het Administratief Centrum “Praetorium”, dienst Ruimtelijke Ordening & Huisvesting (2de verdieping), Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren, voor iedereen ter inzage ligt van 17 april 2017 tot en met 15 juni 2017 tijdens de openingsuren.

 

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per aangetekende schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal worden bezorgd aan de GECORO, met adres secretariaat GECORO, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

Voor meer info: gecoro@stadtongeren.be 

 

Opgesteld te Tongeren, op 31 maart 2017.

Namens het college van burgemeester en schepenen

 

Verkavelingen

Een perceel bouwgrond of een woning kan gelegen zijn in een verkaveling. Een verkaveling ontstaat als de eigenaar van een groter stuk grond dit opdeelt in verschillende 'kavels' of percelen. Iedere verkaveling bestaat uit een verkavelingsplan met bijhorende voorschriften. Deze documenten kunnen opgevraagd en ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening. De voorschriften leggen vast wat er gebouwd mag worden (o.a. aantal bouwlagen, stijl van de woning, bestemming,..)

 

contactpersonen:

Rebecca Duysens - 012 800 186 - rebecca.duysens@stadtongeren.be 

Bart Hertigers - 012 800 189 - bart.hertigers@stadtongeren.be


Verordeningen

De stad Tongeren beschikt over 2 goedgekeurde stedenbouwkundige verordeningen:

- vergunningsplichtige bestemmingswijzigingen

- wonen boven winkels

Raadpleeg hier de verordening woonkwaliteit of de verordening beeldkwaliteit.

Beoordelingskaders
- stedelijk beoordelingskader inzake functiewijzigingen van handel naar wonen binnen het kerngebied conform RUP Centrum
- beoordelingskader voor handelsontwikkelingen in de periferie

 

contactpersoon:

Peter Govaerts - 012 800 185 - peter.govaerts@stadtongeren.be


Andere plannen: kadasterplannen

De juiste ligging van een pand of grond wordt vastgelegd door middel van kadasterplannen. U kan deze inkijken op de dienst ruimtelijke ordening. Indien u een kadastraal uittreksel wenst kan u dit enkel bekomen bij de diensten van de Patrimoniumdocumentatie (kadaster) op volgend adres, Voortstraat 43, te 3500 Hasselt of via mail op dir.kad.limburg.uittreksels@minfin.fed.be

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley