Openbaar onderzoek RUP 'Centrum'

Het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Centrum' vervangt de bestaande BPA's. Het RUP is een belangrijk instrument om in het centrum van de stad de nodige ruimte te creëren voor nieuwe kwaliteitsvolle ontwikkelingen. Het ontwerp-RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het openbaar onderzoek loopt van 4 maart tot en met 2 mei 2015.

We vatten de krachtlijnen van het RUP Centrum even samen:

- De vele cultuurhistorisch waardevolle elementen in het centrum moeten zoveel mogelijk behouden blijven. De beleving en een harmonieuze integratie in het stadsbeeld staan hierbij centraal.

- Het kernwinkelgebied (tracé Sint-Truiderstraat - Maastrichterstraat en Markt - Putstraat) staat onder druk en moet versterkt worden. Het RUP zal zones aanduiden waarin leegstaande panden een functionele herbestemming krijgen.

- De opties voor de horecazaken op en rond de Grote Markt en de Veemarkt blijven behouden. Daarnaast wordt een horecazone aangeduid rond de Moerenpoort en ter hoogte van de Kastanjewal, waar de oude Jeker mogelijk hersteld en opengelegd wordt.

- De poorten op de Wallen zijn duidelijke bakens in de stad. Ze blijven behouden in het RUP. Een aantal poorten worden ruimtelijk verder ondersteund.

- De bomen in het centrum en op de Wallen krijgen de kwalificatie 'waardevolle bomen'. Daarnaast stimuleert het RUP de nodige groene ademruimte in de binnenstad (vooral het groen bij het Praetorium, de Sint-Jansschool, het gerechtsgebouw en de gevangenis).

- Het RUP ondersteunt onder meer duurzaam ruimtegebruik en nieuwe woonvormen. Dit waarborgt de woonkwaliteit in de stad. Uitgaande van het gedetailleerde woonbeleidsplan, is geopteerd om deze beleidsvisie juridisch te verankeren in een verordening 'woonkwaliteit binnenstad'.

- Op de as Wijngaardstraat - Grote Markt - Hemelingenstraat - de Tieckenstraat wordt de uitbouw van de dienstensector gestimuleerd. Kantoren kunnen over verschillende bouwlagen ingericht worden.

 


Wie meer uitleg over de plannen wil, kan terecht in het Praetorium op donderdag 19 maart van 16u tot 20u. Belanghebbenden dienen schriftelijke opmerkingen en bezwaren uiterlijk op 2 mei in via een aangetekend schrijven of via een afgifte tegen ontvangstbewijs in het AC Praetorium (Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren).

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley