omgevings- en natuurvergunningen

 

aanvraagvergunning

Zie je door de bomen het bos niet meer?

 

Bij ons kun je terecht voor de aanvraag van een milieuvergunning volgens het VLAREM en voor een natuurvergunning volgens het NATUURDECREET.

Voor meer informatie contacteer de dienst milieuvergunningen op het nummer 012 800 157. Mevrouw Annemie Petry en mevrouw Josette Croughs zullen u graag te woord staan.

 

 

VLAREM

Oefen je activiteiten uit die volgens de VLAREM-wetgeving vergunningsplichtig zouden kunnen zijn? Om hierop een antwoord te vinden, raadpleeg je best de indelingslijst van het VLAREM.

Deze lijst biedt een overzicht van alle mogelijke hinderlijke inrichtingen die volgens hun inhouds- of elektrisch vermogen ingedeeld worden in klasse 1, 2 of 3.

De meest hinderlijke inrichtingen worden aangeduid met klasse 1, de minst hinderlijke met klasse 3.

De rubriek met de hoogste klasse geeft aan welke vergunning moet aangevraagd worden.

 

Bekendmakingen omgevingsvergunningen

 

Klasse 3 of een melding:

- is de eenvoudigste procedure

- indienen bij het stadsbestuur Tongeren, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren

- in 3 exemplaren

- na volledigverklaring onmiddellijke exploitatie

- aanvraagformulier 

 

Klasse 2

- indienen bij het stadsbestuur Tongeren, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren

- in 7 exemplaren

- duurtijd van de procedure: ± 3,5 maanden (indien geen beroep)

aanvraagformulier + toelichtingsbijlage

 

Klasse 1

- indienen bij de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

- contactpersoon voor Tongeren: Geert Maerivoets 011 23 73 42

- in 10 exemplaren

- duurtijd van de procedure: ± 4,5 maanden (indien geen beroep)

- aanvraagformulier + toelichtingsbijlage

 

Andere formulieren

melding van overname van een vergunde inrichting

mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2

- melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 

- overzicht van te betalen dossiertaks VLAREM

 

NATUUR

Heb je plannen om wijzigingen aan te brengen aan de natuur ?

In bepaalde gevallen heb je ook hiervoor een vergunning nodig.

 

Natuurvergunning:

kappenboomwijzigingen aan:

- stilstaande waters, poelen of waterlopen

- houtachtige beplantingen

- heggen, hagen, houtkanten, houtwallen

- bomen, bomenrijen

- hoogstamboomgaarden

- andere (kleinere) vegetaties …

in volgende gebieden op het gewestplan:

- groen- en bosgebied

- agrarische gebied en in de habitatrichtlijngebieden

 

procedure:

- indienen bij het stadsbestuur Tongeren, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren

- in 3 exemplaren

- duurtijd van de procedure: ± 3,5 maanden (indien geen beroep)

- aanvraagformulier

 Houd altijd rekening met de ZORGPLICHT.

 

Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. De zorgplicht geldt overal en voornamelijk daar waar geen vergunnings- of meldingsplicht geldt, zoals in huiskavels, dit is 50m of 100m rond woningen en bedrijfsgebouwen.

 

VERBOD 

Wijzigingen aan holle wegen, graften en bronnen zijn overal verboden.  Voor wijzigingen  aan historisch permanente graslanden en poelen in natuur- of park- of buffergebieden geldt eveneens een absoluut verbod.

 

Stedenbouwkundige vergunning:

- voor ontbossingen

- voor het kappen van hoogstammige bomen waarvan de stamomtrek ter hoogte van 1 m van het maaiveld, minstens 1 m bedraagt

voor informatie over de dossiersamenstelling en indiening, wendt u zich tot onze dienst ruimtelijke ordening en huisvesting

 

Kapmachtiging volgens het Bosdecreet:

- voor kappingen van of in een bos, zonder de bedoeling te ontbossen

- indienen bij het Agentschap Natuur en Bos, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt

- aanvraagformulier

 

 

wijziging in het beleid m.b.t. debietmeters voor grondwaterwinningen

Debietmeters zijn sinds 1 januari 2010 verplicht voor elke grondwaterwinning. Omdat de VMM merkt dat een aantal heffingsplichtigen de wetgeving niet naleeft, wordt vanaf 2011 gestart met het opleggen van boetes. Meer info vindt u hier

 

 

steun en advies Vlaamse overheid  voor Vlaamse pluimvee- en varkenshouders

De Vlaamse overheid biedt advies en VLIF-steun voor omschakeling naar diervriendelijke huisvestingssystemen voor leghennen en groepshuisvesting voor zeugen. Meer info vindt u hier

 

 

nieuwe regeling voor het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen

Het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 17 februari 2012 regelt het maximale geluidsniveau van muziek in inrichtingen. Volgens artikel 17 van het BVR van 17 februari 2012 moet de exploitant van een inrichting waarvan de exploitatie is vergund voor rubriek 32.1 voor 1 september 2012 per aangetekend schrijven aan de vergunningverlenende overheid meedelen in welke klasse zijn inrichting vanaf 1 januari 2013 zal ingedeeld zijn. HIER leest u hoe u in regel te stellen.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley