Landbouw

WORD LID VAN DE LAND- EN TUINBOUWRAAD
Oefent u een land- of tuinbouwactiviteit uit op het grondgebied van Tongeren? Wil u uw vakkennis aanwenden om een efficiënt en toekomstgericht land- en tuinbouwbeleid uit te bouwen voor Tongeren?
Klik hier voor meer info.

 

LANDBOUWTELLINGEN
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee systemen van landbouwenquêtes:

1. het systeem 'zonder structuurenquête' (2014, 2015, 2017 t.e.m. 2019, 2021 en 2022)
De in de Europese regelgeving bedoelde statistieken hebben betrekking op de teeltopppervlakken en op de rundvee- en varkensbestanden. Hierbij zal de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gebruik maken van de administratieve GLB-databanken (gewestelijke databanken over de oppervlakten) en de SANITEL-databank. De hieruit verkregen gegevens zullen nog aangevuld moeten worden met een aantal doelgerichte enquêtes:

- een enquête naar het varkensbestand bij een scherp omlijnde steekproef van landbouwbedrijven;

- een tuinbouwenquête bij tuinders (Wallonië) over wie geen administratieve gegevens beschikbaar zijn;

- een welomlijnde enquête naar pluimvee;

- modelgebaseerde schattingen door ADSEI voor bepaalde categorieën van runderen waarvoor geen SANITEL-gegevens bestaan.

2. het 'structuurenquête'-systeem (= effectieve telling, 2016, 2020, 2023, 2026,...)
De bedoeling van deze enquête zal zijn om gegevens in te zamelen m.b.t. het rundveebestand, zodat de schattingsmodellen t.a.v. dierencategorieën waarvoor geen SANITEL-gegevens bestaan, kunnen worden geactualiseerd.

 

LANDBOUWRAMP 2017  -  NACHTVORST EN DROOGTE

De Vlaamse regering heeft de late lentenachtvorst in april en de aanhoudende droogte van april tot en met juni 2017 in Vlaanderen als landbouwramp erkend. De besluiten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 oktober 2017.

Dit betekent dat landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag voor de geleden schade kunnen indienen bij het Departement Landbouw en Visserij via het voorziene ‘Formulier D’ dat terug te  vinden is via http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018.

Vanuit het Departement Landbouw en Visserij zal geen individuele communicatie gebeuren naar de landbouwer met de vraag om zijn/haar tegemoetkomingsaanvraag in te dienen.
Elke landbouwer staat zelf in voor de samenstelling en indiening van zijn/haar dossier.

Voor indiening van het dossier en voor bijkomende vragen kan men terecht bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij via inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be


 

UITBATING VAN EEN DIERENHANDELSZAAK, EEN DIERENASIEL, EEN DIERENPENSION EN EEN  HONDEN- OF KATTENKWEKERIJ

Voor de uitbating van een dierenhandelszaak, een dierenasiel, een dierenpension en een honden- of kattenkwekerij is een erkenning vereist van de minister van Volksgezondheid die bevoegd is voor dierenwelzijn.

Sedert de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit dd. 18/03/2009 op 10 april 2009 moet elke aanvraag voor erkenning rechtstreeks ingediend worden bij de Dienst Inspectie Dierenwelzijn:
FOD Volksgezondheid - Dienst Inspectie
RAC 'Ter Plaeten' Sint-Lievenslaan 23 - 5de verd.
900 GENT
tel. 09 268 64 70 of fax. 09 225 01 29 of e-mail: dierenwelzijn.dwgent@skynet.be

 

In het kader van de vereenvoudiging van de administratie wordt het advies van het stadsbestuur niet meer gevraagd maar in een ontvangstbewijs van de aanvraag vestigt de dienst Dierenwelzijn de aandacht van de aanvrager op zijn verplichtingen t.a.v. andere administraties (milieuvergunning, kruispuntbank voor ondernemingen,...).

Na afhandelling van de erkenningsprocedure en aflevering van de erkenning brengt de Dienst Dierenwelzijn het stadsbestuur (en de kruispuntbank voor ondernemingen) binnen de maand op de hoogte van de erkenningen die werden afgeleverd.

 

Meer weten?
tel. 012 800 157 of 018 800 156 of e-mail: josette.croughs@stadtongeren.be of annemie.petry@stadtongeren.be

 

landbouw 2

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley