Parochiekerkenplan

In 2011 schreef minister Geert Bourgeois een conceptnota omtrent het uitwerken van een toekomstvisie voor onze kerken.

 

Twee jaren later werden zowel het erfgoeddecreet (belangrijk voor betoelaging van beschermde monumenten) als het decreet betreffende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst aangepast.

Het bisdom Hasselt ging hiermee aan de slag. In een eerste fase werden per federatie pastorale plannen gemaakt aan de hand van bevragingen. Op basis daarvan werd samen met het stadsbestuur een aanzet gegeven om te komen tot een bestemmingsplan én visie omtrent het gebruik van de kerkgebouwen in Tongeren.

 

Hierbij wordt voor ogen gehouden dat de kerkgebouwen zo optimaal mogelijk gebruikt worden, met respect voor de historische context, de inbedding binnen de lokale gemeenschap en met aandacht voor hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen.

Momenteel worden per kerk infofiches opgesteld en werd ook de eerste toelichting gegeven voor federatie Tongeren Noord. In de loop van 2016 volgen nog toelichtingen voor de drie andere federaties in Tongeren waarna het bisdom en de gemeenteraad hun goedkeuring kunnen geven aan het parochiekerkenplan.

Daarmee is het werk echter niet gedaan. Het parochiekerkenplan moet een dynamisch document zijn. Per dorp zullen vanaf einde 2016 infoavonden georganiseerd worden om in samenspraak met het lokale kerkbestuur, parochieraad en de lokale gemeenschap de visie in het parochiekerkenplan verder uit te werken.

 

Onderstaand zijn enkele links en belangrijke documenten terug te vinden.

 

Voor vragen of suggesties kan u zich wenden tot

Stad Tongeren
Steven Vandewal
Maastrichterstraat 10 (3700 Tongeren)
steven.vandewal@stadtongeren.be

tel. 012 800 092

Bisdom Hasselt
Christos Knieper
Vrijwilligersplein 14 (3500 Hasselt)
christos.knieper@bisdomhasselt.be 

tel. 011 288 469


Links :

Het bisdom Hasselt heeft een uitgebreide website ontwikkeld met documenten, stappenplan, etc. omtrent het opstellen van een parochiekerkenplan.

Ook op de website van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) is uitgebreide informatie terug te vinden over het parochiekerkenplan.

 

Documenten :

- Conceptnota minister Geert Bourgeois 24 juni 2011

- Erfgoeddecreet 12 juli 2013

- Decreet betreffende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst 12 juli 2013

- Powerpoint Christos Knieper – toelichting federatie Noord – buurthuis De Meir 18 november 2015

Veelgestelde vragen:

- Een hoofdkerk of prioriteitskerk wordt gefinancierd in functie van de eredienst. Wat gebeurt er met de financiering wanneer een nevenbestemming wordt voorzien?

- Wie betaalt de aanpassingswerken aan het gebouw in functie van een herbestemming?

- Wat als er op termijn geen/niet voldoende priesters meer zullen zijn, zelfs niet voor een kerk met nevenbestemming? Wat dan, wordt de kerk gesloten?

- Wie beslist over welk soort nevenbestemming er uiteindelijk komt?
- Wordt een bescherming als monument soms opgeheven?
- Hebben een neven-/herbestemming invloed op kerkbestuur?
- Welke zijn de betoelagingsmogelijkheden?


 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley