Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend.
Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Meer informatie omtrent de juridische gevolgen vindt u op de website http://www.belgium.be

Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie heeft.

Verder kunnen de partijen hun wettelijke samenwoning naar eigen goeddunken regelen door een overeenkomst, die echter niet in strijd mag zijn met de wet op de wettelijke samenwoning, met de openbare orde of de goede zeden, met de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, of met de regels met betrekking tot de erfopvolging. Die overeenkomst moet dan wel voor een notaris verleden worden, en de ambtenaar van de burgerlijke stand zal er melding van maken in het bevolkingsregister.

 

Verklaring van wettelijk samenwonen
U moet een schriftelijke verklaring van wettelijk samenwonen ondertekenen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de dienst Burgerzaken. In deze verklaring bevestigt u vooraf kennis te hebben genomen van de inhoud van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijke Wetboek die het statuut van wettelijke samenwoning regelen.
Van deze aangifte krijgt u een ontvangstbewijs.

De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of aan de wettelijke voorwaarden voor het wettelijk samenwonen is voldaan. Als dat het geval is, schrijft hij de verklaring in het bevolkingsregister in.

 

Voorwaarden om wettelijk te kunnen samenwonen
U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:
- juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten  (meerderjarige)
- niet getrouwd bent
- niet wettelijk samenwoont met een andere persoon

- verplicht om op eenzelfde adres ingeschreven te zijn

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar huwelijken@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley