Tijdelijk afwezig

Verblijft u tijdelijk in het buitenland voor studies, beroepsredenen, gezondheidsreden, ... dan dient u dit te melden bij de dienst burgerzaken.

De tijdelijke afwezigheid wordt dan genoteerd. Dit is belangrijk om een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister te voorkomen.

Hoe aanvragen?
Persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerzaken.

 

Formulier:

Verklaring tijdelijk afwezig

 

Als tijdelijk afwezig worden beschouwd:

Personen die verblijven in verpleeginrichtingen en andere openbare en private instellingen die zieken opvangen, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen of gedeelten van ziekenhuizen, gelijkgesteld met rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische instellingen, bejaarde personen die bij particulieren geplaatst werden door een publiek- of privaatrechtelijke instelling of door een particulier, die nog een gezin of haardstede hebben in hun gemeente van oorsprong of die zich laten inschrijven op het adres van een onthaalgezin.

Personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen of reizen in verband met hun gezondheid of voor toerisme of een vakantieverblijf buiten de gemeente van inschrijving.

Personen die om beroepsredenen gedurende maximum een jaar een bepaald werk of een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het Rijk of in het buitenland.

Personen die om studieredenen verblijven buiten de verblijfplaats van het gezin waartoe zij behoren.

Personen die opgesloten zijn in gevangenissen en inrichtingen voor sociaal verweer.

Militair personeel en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten in het buitenland, militairen die in het buitenland gedetacheerd zijn bij hetzij internationale of supranationale organismen, hetzij bij een militaire basis in het buitenland.

tenzij ze uitdrukkelijk vragen afgevoerd te worden uit het bevolkingsregister van de gemeente, de federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, op voorwaarde dat zij een hiërarchische band hebben met het posthoofd en dat zij ingeschreven worden op de diplomatieke lijst van de voornoemde vertegenwoordiging

tenzij ze uitdrukkelijk vragen afgevoerd te worden uit het bevolkingsregister van de gemeente, de personen die op coöperatieopdracht gestuurd worden door de verenigingen die erkend zijn door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor de duur van hun coöperatieopdracht

de personen waarvan de verdwijning sinds zes maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie en dit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot de afwezigen in titel IV van het burgerlijk wetboek.  De tijdelijke terugkeer eindigt met de terugkeer van de verdwenen personen of met de vaststelling van het overlijden.

 

Wat meebrengen?

elektronische identiteitskaart

adres waar u tijdelijk zal verblijven

bewijs dat tijdelijke afwezigheid staaft

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar adreswijzigingen@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley