Samenwonen beëindigen

Het wettelijk samenwonen eindigt:
- automatisch door het huwelijk of het overlijden van een van de partners
- vrijwillig door een gezamenlijke of een eenzijdige verklaring


Opgelet: op een verschillend adres gaan wonen betekent dus niet dat er aan de wettelijke samenwoning een einde komt.

 

Verklaring om het wettelijk samenwonen te beëindigen
Een verklaring om het samenwonen te beëindigen kan gezamenlijk ingediend worden, of door één van beide partners.
Indien slechts één van beide partners het samenwonen wil beëindigen, zal de verklaring van éénzijdige beëindiging door een gerechtsdeurwaarder bij exploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvan bedragen 200€ en moeten vooraf betaald worden bij de financiële dienst van de Stad, door degene die het samenwonen wil beëindigen.
U krijgt een ontvangstbewijs van deze verklaring.


Art. 1479 van het Burgerlijke Wetboek
Indien de verstandhouding tussen de wettelijk samenwonenden ernstig verstoord is, beveelt de vrederechter, op verzoek van één van de partijen, de dringende en voorlopige maatregelen betreffende het betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats, betreffende de persoon en de goederen van de samenwonenden en van de kinderen alsmede betreffende de wettelijke en contractuele verplichtingen van beide samenwonenden. De vrederechter bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen die hij oplegt. Hoe dan ook vervallen die maatregelen op de dag dat de wettelijke samenwoning, zoals bedoeld in artikel 1476, § 2, zesde lid, wordt beëindigd. Na de beëindiging van de wettelijke samenwoning en voor zover de vordering binnen drie maanden na die beëindiging is ingesteld, gelast de vrederechter de dringende en voorlopige maatregelen die ingevolge de beëindiging gerechtvaardigd zijn. De vrederechter bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen die hij oplegt. Die geldigheidsduur mag niet langer dan één jaar bedragen. De vrederechter beschikt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1253ter tot 1253octies van het Gerechtelijk Wetboek.

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar huwelijken@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley