Naamsverandering

Een persoon mag van naam en/of voornaam veranderen wanneer aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, die zijn vastgelegd in de wet (*). In deze wet is in het bijzonder voorzien in de volgende beginselen:

De verandering van de naam en/of voorna(a)m(en) is geen recht maar enkel een gunst, die respectievelijk bij koninklijk besluit of bij ministerieel besluit wordt verleend;

Voor de bij de wet bepaalde naam en de door de ouder(s) gekozen voornamen geldt het beginsel van de vastheid van naam en voornaam dat van openbare orde is. Op grond hiervan kunnen personen kunnen worden geïdentificeerd. Bijgevolg is het aan de Koning om de grond van een verzoek om naamsverandering te beoordelen en aan de minister van Justitie om gevolg te geven aan een verzoek om voornaamsverandering;

De naamsverandering wordt slechts uitzonderlijk toegestaan op voorwaarde dat het verzoek gesteund is op ernstige redenen. Bovendien mag de nieuwe gevraagde naam geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden;

Aan de procedure tot naamsverandering kan slechts een gunstig gevolg worden gegeven ingeval geen enkele andere procedure tot het gewenste resultaat kan leiden (bijvoorbeeld vordering tot wijziging van de geboorteakte in geval van vergissing bij de opstelling van de akte, vorderingen inzake de afstamming). Het gaat om een aanvullende procedure die niet mag worden verkozen boven een eigenlijke vordering of procedure;

De voornaamsverandering kan onder soepeler voorwaarden worden toegestaan. Het verzoek moet eveneens met redenen zijn omkleed, maar de wet bepaalt dat enigerlei reden volstaat. Dat neemt niet weg dat de gevraagde voornamen evenmin aanleiding mogen geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet mogen schaden.

 

(*) Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987). 

De procedure van naamsverandering en de procedure van de verandering van voornaam of voornamen staat uitgebreid beschreven op de website van de FOD Justitie.

Procedurekosten Federale overheid Justitie:

Voor de naamsverandering wordt een registratierecht van € 49,00 geheven.
Dit recht wordt verhoogd tot € 740 ingeval het gaat om toevoeging van een andere naam of van een partikel aan de naam, of om vervanging van een hoofdletter door een kleine letter. De Koning kan bij een met redenen omkleed besluit dit recht verminderen, waarbij het verminderd tarief evenwel niet minder dan € 490 mag bedragen voor alle begunstigden samen. De vermindering kan slechts worden verleend wanneer de begunstigde, een van de begunstigden of hun ascendenten of descendenten aan het Land buitengewone diensten hebben bewezen van vaderlandslievende, wetenschappelijke, culturele, economische, sociale of humanitaire aard (artikel 248 van het Wetboek van registratie-, hypotheek-, en griffierechten).
Bijzonder geval: wanneer iemand een toevoeging van een naam aan een andere wil om zo de naam te kunnen dragen die bepaald is door de andere staat waarvan de verzoeker eveneens de nationaliteit heeft, bedraagt het registratierecht € 49.
Alle vermelde bedragen zijn voor elke begunstigde verschuldigd. De rechten die verbonden zijn aan de naamsverandering van de kinderen of van de afstammelingen worden evenwel met twee vijfden verminderd wanneer de vergunning bij een zelfde besluit verleend wordt aan een persoon en aan meer dan drie van zijn kinderen of afstammelingen (artikel 250, tweede lid, van voormeld Wetboek).

Wie kan het doen?

De procedure tot naamsverandering kan enkel worden ingeleid door personen van Belgische nationaliteit, O.V.N.- vluchtelingen en staatlozen. Bij de indiening van de aanvraag moet één van deze hoedanigheden kunnen worden aangetoond.

Het verzoek moet worden ingeleid door de betrokkene zelf of door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Een verzoek betreffende een minderjarig kind (minder dan 18 jaar) moet gezamenlijk worden ingediend door beide ouders. Indien een vonnis echter de uitoefening van het ouderlijk gezag alleen aan één ouder (de vader of de moeder) heeft toegekend, dan is deze persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen.

 

Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan:
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

 

Wat meesturen?

een letterlijk afschrift van de geboorteakte;

een recent bewijs van verblijfplaats;

een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;

een schriftelijke verbintenis de registratierechten te zullen betalen die verschuldigd zijn als de aanvraag wordt ingewilligd (49 euro of 740 euro in geval van toevoeging van een naam of partikel of vervanging van een hoofdletter door een kleine letter).

Wat gebeurt daarna?

Wanneer het Koninklijk (naamsverandering) of Ministerieel Besluit (verandering voornaam of voornamen) gegeven is krijgt men daarvan een uitgifte, en moet het saldo van het registratierecht betaald worden.

Binnen een termijn van 60 dagen na betaling van het saldo van het registratierecht moet de uitgifte van het besluit overhandigd worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Binnen 15 dagen na ontvangst van de uitgifte schrijft de ambtenaar het besluit over in de registers van de burgerlijke stand, en maakt er melding van in de rand van de geboorteakte.

De dienst Burgerzaken zal u een oproepingskaart toe sturen voor een nieuwe elektronische identiteitskaart.

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar geboorten@stadtongeren.be .

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley