RUP KMO-Noord

23/01/2018

 

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren ter kennis dat het ruimtelijk uitvoeringsplan “KMO-Noord”, bestaande uit een toelichtingsnota, grafische bestemmingsplannen, stedenbouwkundige voorschriften en m.e.r.-screening, door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 27 november 2017.

 

De goedkeuring van het RUP werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2018. Het RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Het volledig dossier ligt voor iedereen ter inzage in het Administratief Centrum “Praetorium”, dienst Ruimtelijke Stadsontwikkeling (2de verdieping), Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren, tijdens de openingsuren.

 

U kan de documenten hier raadplegen.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley