Bekendmaking omgevingsvergunning - verbouwen van een bestaande praktijkwoning naar een eengezinswoning Ijzerbron 69

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:            OMV_2018000574

Referentie gemeente:                      OMV/2018/00008

Projectnaam:                                     Verbouwen van een bestaande praktijkwoning naar een eengezinswoning

Ligging:                                              Ijzerbron 69 te 3700 Tongeren Afdeling 73347, sectie A, perceel 488S

Contactpersoon:                              Nassen Sara

 

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van CREA PLANNING, Ijzerbron 69 te 3700 Tongeren, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 23/03/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via het omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een bestaande parktijkwoning naar een eengezinswoning- Ijzerbron 69 te Tongeren.

 

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

 

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Tongeren tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

 

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);

• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

• de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

• het college van burgemeester en schepenen van Tongeren.

 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

2. de volgende referentie: OMV_2018000574;

3. de redenen waarom u beroep aantekent;

4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;

5. of u gehoord wenst te worden.

 

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018000574” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley